Scheepvaart

2018 – Nieuwe pleziervaartwetgeving met focus op vereenvoudiging en veiligheid

Na een intensief samenwerkingstraject met de pleziervaartsector werd in juli 2018 de nieuwe pleziervaartwetgeving in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze vernieuwing is opgezet rond twee pijlers: administratieve vereenvoudiging en verhoging van de veiligheid. In dit traject speelde het Federaal Overlegplatform Pleziervaart, met vertegenwoordigers van de administratie, pleziervaartindustrie en -verenigingen een belangrijke rol. In 2019 zullen de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd worden en in werking treden. Waar nodig worden overgangsperiodes voorzien.  

Samenwerking met de pleziervaartsector 

Bij deze herziening van de wetgeving werd nauw samengewerkt met de sector. Een belangrijke speler is het Federaal Overlegplatform Pleziervaart. Dat overlegplatform werkte een aantal concrete voorstellen uit en verrichtte zo een groot deel van het voorbereidend werk. Deze voorstellen werden voorgelegd via een publieke bevraging. De 1659 reacties gaven een beter inzicht in hoe de sector de voorgestelde vernieuwingen bekijkt.  

Op basis van de voorstellen van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart en de resultaten van de publieke bevraging, werkte de FOD Mobiliteit en Vervoer, samen met de politieke beleidscellen, de voorstellen verder uit. Deze werden daarna verder besproken met andere betrokken overheidsinstanties  

Vereenvoudiging  

Administratieve vereenvoudiging stond centraal in deze vernieuwing. Zo komt er één unieke registratiebrief die de vroegere vlaggenbrief voor varen op zee en het immatriculatiedocument voor varen op binnenwateren vervangt. Ook voor handelaren in de pleziervaart worden een aantal zaken voorzien die een gunstiger klimaat scheppen voor hun activiteiten. Zo kunnen zij gebruik maken van het systeem van  handelaarsplaten dat hen de mogelijkheid biedt vlot proeftochten met potentiële klanten te organiseren.  

Veiligheid 

Veiligheid blijft topprioriteit. Het praktisch gedeelte van het examen voor het behalen van een vaarbrevet werd vernieuwd met een verplichte vaarproef. De verplichting van vaarbrevet voor grote en snelle pleziervaartuigen, zoals die ook geldt op de binnenwateren, wordt doorgetrokken naar zee. Ook werd de verplichte uitrusting aan boord in de nieuwe wetgeving grondig gemoderniseerd en ook opgemaakt in functie van hoe ver op zee het vaartuig van de kust vaart. Het dragen van een reddingsvest wordt verplicht in een aantal situaties.  

Back to top button