InternationaalOver de FOD

2018 – Brexit Onderhandelingen komen in een stroomversnelling

Op 29 maart 2017 diende de Britse regering een formeel verzoek in om uit de Europese Unie te treden. Het Verenigd Koninkrijk (VK) stelde artikel 50 van het Verdrag in werking. De onderhandelingen over de uitreding gingen van start. 

Transport is  één van de vier beleidsdomeinen, naast burgers, financiële diensten en douane, die door de Europese Commissie als prioritair zijn aangeduid vanwege het belang voor de Europese Unie in haar geheel en de verstrekkende gevolgen van een eventuele wanordelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk. Het feit dat het VK een derde land wordt, met of zonder overgangsperiode, zal gevolgen hebben voor de transportsector in de ruimste zin van het woord. Het luchtvervoer én het wegvervoer zullen ontregeld worden door het wegvallen van de EU-regels. Daarnaast zal de transportsector ook te maken krijgen met aangepaste douaneformaliteiten en controles.  

Op Belgisch niveau werd een Brexit taskforce opgericht, die wordt gecoördineerd en voorgezeten door  de FOD Buitenlandse Zaken. Daarom werd ook in onze FOD een interne taskforce opgericht. In elk DG werd een Brexit coördinator aangeduid. De Cel Eurocoördinatie staat in voor de verbinding met FOD Buitenlandse Zaken en de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU en voor de terugkoppeling naar de interne contactpunten. De interne taskforce maakt  impactanalyses, neemt posities in en gaat na  welke beleids- en wetgevende maatregelen aangewezen zijn tegen de gevolgen van Brexit. Ook gaan zij na of de stakeholders goed voorbereid zijn en wordt er waar nodig gecommuniceerd naar de sector. Experten namen deel aan de technische seminaries van de werkgroep artikel 50 over transport en de diverse DGE-vergaderingen. 

Eind 2018 liggen beide scenario’s nog op tafel: een onderhandelde brexit en een harde brexit. Voor beide scenario’s worden voorbereidingen getroffen. De Europese Commissie heeft een aantal tijdelijke “noodmaatregelen” afgekondigd specifiek voor het weg- en luchtvervoer. De voorstellen van verordeningen zullen ook in 2019 de nodige opvolging en analyse vragen.  

Niemand kan de afloop van de Brexit voorspellen. Wat wel zeker is, is dat de FOD al het mogelijke probeert te doen om voorbereid te zijn op alle scenario’s. 

Back to top button