Internationaal

2019 – Digitale ontwikkelingen en klimaat staan hoog op de Europese agenda

In 2019 stonden klimaat en de digitale uitdagingen hoog op de internationale agenda. Het is belangrijk om in een vroeg stadium actief deel te nemen aan Europese besprekingen opdat de FOD mee invloed kan uitoefenen op het transportbeleid van morgen. Zo waren medewerkers aanwezig op o.a. de Europese Raad over Transport, de Digital Transport Days en het Benelux directiecomité Verkeer en Vervoer.

EU Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Wat betreft vervoer is de Raad, samen met het Europees Parlement, verantwoordelijk voor wetgeving die moet leiden tot een gemeenschappelijk vervoerbeleid, bijvoorbeeld gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer, voorwaarden voor vervoerondernemers, en maatregelen ter verbetering van de rechten van passagiers en de veiligheid van het vervoer. Een van de voornaamste doelstellingen is om duurzame vervoersystemen tot stand te brengen waarbij het energieverbruik laag is en tegelijk de mobiliteit van de gebruikers wordt verbeterd dankzij betere vervoertijden en -routes.

In september 2019 vond er een extra Europese Transportraad over klimaat en transport plaats in Brussel met een politieke discussie over het terugdringen van broeikasgassen in het wegvervoer, de luchtvaart en de scheepvaart. “Dit was een mooie transversale oefening, collega’s uit de verschillende directies hebben dit samen voorbereid”, getuigt, Anne-Sophie Cosyns van de Cel Eurocoördinatie. “Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te wegen op de Europese agenda met een geïntegreerde visie”.

Digital Transport Days

De digitale uitdagingen werden uitvoerig besproken tijdens de Digital Transport Days in Helsinki. David Schoenmaekers, verantwoordelijke intelligente vervoersystemen van het DG Spoorbeleid en Duurzame Mobiliteit heeft er een ronde tafel gemodereerd over “Mobility as a Service” (MaaS). David Schoenmaekers: “Wij volgen de digitale evoluties, zoals de ontwikkelingen over MaaS, op de voet. Mobiliteit als een dienst: de gebruiker staat centraal, de reiziger dus, in plaats van het transportaanbod en de vervoermiddelen. Alternatieven voor de auto komen dan meer op het voorplan. Tijdens de ronde tafel bespraken we hoe overheden die benadering kunnen ondersteunen.”

Emmanuelle Vandamme, voorzitster van de FOD, nam tijdens het Finse Voorzitterschap van de EU in Helsinki deel aan de vergadering voor de hoofden van de transportadministraties. Emmanuelle Vandamme: “De nieuw samengestelde Europese Commissie zal de komende 5 jaar sterk inzetten op slimme digitale transportoplossingen die onder meer de klimaatvoetafdruk kunnen verbeteren. Het is belangrijk om ideeën uit te wissel met mijn Europese collega’s over de rol die we als overheid willen spelen in deze evoluties”.

Benelux Directiecomité Verkeer en Vervoer

Enorme goederenstromen passeren jaarlijks de Benelux, langs havens, waterwegen, snelwegen, spoorwegen en ook door het luchtruim. De drie landen benutten de samenwerking optimaal om het transportbeleid op elkaar af te stemmen. Deze samenwerking wordt aangestuurd door het Directiecomité Verkeer en Vervoer. In oktober 2019 verzamelden Emmanuelle Vandamme en haar collega’s van de administraties uit de drie Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen om de verdere lijnen uit te zetten in enkele grensoverschrijdende mobiliteitsdossiers. Met dossiers zoals de digitale vrachtbrief speelt de Benelux nog steeds een voortrekkersrol binnen Europa.

Back to top button