Luchtvaart

2020 – Nieuwe wetgeving voor een sector in volle expansie

De voorbije jaren paste elke lidstaat van de Europese Unie zijn eigen nationale regelgeving toe op vluchten met UAS, algemeen bekend als drones. Voor vluchtuitvoeringen in het buitenland moest een exploitant zich dan ook aan de plaatselijke voorschriften houden, wat de vluchtuitvoeringen kon bemoeilijken. Om de ontwikkeling van de UAS-sector in Europa aan te moedigen, heeft de Europese Commissie twee verordeningen opgesteld om de praktijken te harmoniseren en zo de vluchtuitvoeringen in de Unie te vergemakkelijken. De FOD Mobiliteit en Vervoer is verantwoordelijk voor de toelichting en de handhaving van deze nieuwe Europese regelgeving aan/bij Belgische UAS-exploitanten, zowel professionele als amateur-exploitanten. 

Een Europese wetgeving dus, maar met Belgische bijzonderheden 

Hoewel de regels bijna uitsluitend Europees zijn, kon een beperkt aantal aangelegenheden ook op Belgisch niveau worden geregeld. Dit betrof hoofdzakelijk de praktische uitvoering van Verordening (EU) 2019/947 waarvoor er ook een aantal keuzes moesten worden gemaakt. Daartoe heeft het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) een koninklijk besluit opgesteld, dat op 8 november 2020 is gepubliceerd.  

Ter voorbereiding van dit koninklijk besluit organiseerde de Belgian Civil Drone Council (BCDC), op verzoek van het DGLV, een schriftelijke raadpleging met de leden van de werkgroepen 1 “Operations, Regulation & Use” en 3 “Drone Integration” over het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van Verordening (EU) 2019/947. 

Een werk van lange adem 

De rol van het DGLV bestaat er vandaag in toe te zien op de uitvoering en juiste naleving van de Europese verordening in België, maar ook om informatie over deze verordening te verstrekken. 

De medewerkers van de cel Drones hebben hun expertise op dit gebied bewezen door bij te dragen aan de opmaak van twee ministeriële besluiten, het ene tot vaststelling van vaste geografische UAS-zones en toegangsvoorwaarden daarvoor, het andere tot vastlegging van een nationaal standaardscenario om de verklaringen van de exploitanten in het kader van de Europese verordening mogelijk te maken. 

De cel Drones van het DGLV heeft, in nauwe samenwerking met de dienst Communicatie, ook grote inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de leden van de sector en het grote publiek tijdig op de hoogte worden gebracht van de belangrijke veranderingen die op stapel staan. Sinds begin 2020 is er een uitgebreide pagina vragen&antwoorden (FAQ), die regelmatig met de meest recente informatie wordt bijgewerkt, beschikbaar voor het publiek. 

Vertraagde uitvoering als gevolg van COVID-19 

Zoals in vele andere sectoren heeft de COVID-19-gezondheidscrisis grote gevolgen gehad, aangezien de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving, die oorspronkelijk gepland was voor 1 juli, met zes maanden is uitgesteld.  

Georges GILKINET, minister van Mobiliteit: “De dronesector is een jonge, innovatieve en snelgroeiende sector. Hij is er het levende bewijs van dat mobiliteit met de tijd meegaat. Net als België. Deze nieuwe regelgeving heeft tot doel de dronewereld toegankelijker te maken zonder echter  de veiligheid in het gedrang te brengen. Het is een modern en op de toekomst gericht rechtskader. Ik juich deze Europese harmonisering toe.” 

Back to top button