Spoorbeleid

2020 – Onderhandelingen met het oog op de nieuwe openbaredienstcontracten van de NMBS en de performantiecontracten van Infrabel

Het regeerakkoord De Croo voorziet in het sluiten van nieuwe openbaredienstcontracten voor de NMBS en nieuwe performantiecontracten voor Infrabel. Er zijn specificaties opgesteld om de onderhandelingen aan te vatten en de mobiliteitsdoelstellingen van de regering te verduidelijken. 

Nieuwe contracten 

De laatste beheerscontracten van de NMBS en Infrabel werden in 2008 gesloten voor een periode van vijf jaar. Hierin zijn de specifieke bedragen vastgelegd die de Belgische Staat aan de overheidsbedrijven toekent en de specifieke regels volgens welke deze hun taken uitvoeren. Op dit moment zijn de nieuwe contracten nog niet vastgelegd en daarom werden er voorlopige regels ingevoerd. 

Om een einde te maken aan deze voorlopige regels, voorziet het regeerakkoord De Croo in het sluiten van nieuwe openbaredienstcontracten voor de NMBS en nieuwe performantiecontracten voor Infrabel. Deze zullen voor een duur van 10 jaar worden opgesteld. Ter voorbereiding van deze toekomstige contracten heeft de Staat voorafgaande specificaties opgesteld. Deze geven inzicht in de mobiliteitsdoelstellingen van de regering. Zij zullen het mogelijk maken de onderhandelingen over de contracten met de NMBS en Infrabel op te starten en af te bakenen. 

Specificaties van de NMBS 

De in de specificaties van de NMBS vastgelegde prestatiegebieden betreffen hoofdzakelijk een regulier, efficiënt en veilig binnenlands en grensoverschrijdend vervoersaanbod. In de specificaties is ook bepaald dat de NMBS verantwoordelijk is voor het rollend materieel, dat moet voldoen aan de verplichte technische eisen, veiligheidsvoorwaarden en aan de geldende normen inzake toegankelijkheid. Bovendien bevat het toekomstige contract verplichtingen inzake de tarifering van de vervoerbewijzen  en de toegankelijkheid van de verkoopkanalen. Ten slotte is het de bedoeling dat de NMBS in het kader van het reizigersonthaal wordt belast met de informatieverstrekking aan de reizigers en het toezicht op de veiligheid van de reizigers en het personeel in de treinen en in de stations. 

Specificaties van Infrabel 

De diensten van Infrabel omvatten de ontwikkeling van een efficiënt netwerk ten dienste van de gebruikers, alsook een optimaal beheer van de capaciteit en van het treinverkeer. In de specificaties is ook bepaald dat Infrabel verantwoordelijk is voor het onderhoud en de vernieuwing van de infrastructuur. De onderneming moet ook toezien op de veiligheid van alle personen die gebruik maken van haar voorzieningen. Ten slotte moet Infrabel, volgens de specificaties, nauwe en open relaties onderhouden met de gebruikers van het spoorwegnet. 

Meer info? 

Back to top button