Spoorbeleid

2019 – Opvolging van de projecten uit het strategisch meerjareninvesteringsplan van de spoorwegen

In 2019 werd het wettelijk kader van het samenwerkingsakkoord van de federale staat en de drie gewesten voor de financiering van strategische infrastructuren afgerond en startte de opvolging van de projecten. De opvolging van de investeringen van de Belgische spoorwegen behoort tot de kerntaken van de FOD Mobiliteit en Vervoer en gebeurt door het team Investeringen en Infrastructuur van de directie Contracten Openbare Dienst Spoorvervoer.  

Het samenwerkingsakkoord voor strategische spoorweginvesteringen 

De federale regering besliste in 2017 om één miljard euro extra vrij te maken voor investeringen in strategische spoorweginfrastructuur. Deze financiering en het saldo van het GEN-fonds, aangevuld met gewestelijke bijkomende financiering, vormen de basis van de strategische meerjareninvesteringsplannen (SMIP) van Infrabel en de NMBS.  

De federale wet, het Vlaamse en Waalse decreet en de Brusselse ordonnantie tot instemming met dit samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten werden begin 2019 door de verschillende parlementen bekrachtigd.  

Meer informatie over dit wettelijk kader leest u in het artikel “Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de drie gewesten inzake de financiering van strategische spoorweginfrastructuur is een feit (Jaarverslag 2018)“.  

Opvolging van de investeringen  

NMBS en Infrabel hebben verschillende financieringsbronnen voor de uitvoering van de spoorweginvesteringen. Meer dan 95% van dit budget komt via een dotatie van de federale overheid. In totaal spreken we over ongeveer 1,5 miljard euro voor 2019 voor beide bedrijven dat de federale overheid investeert in het spoor. Dat is inclusief het budget toegekend via het samenwerkingsakkoord. De opvolging van deze investeringen en de rapportering hierover aan de bevoegde minister behoren tot de kerntaken van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Frederik De Ridder, directeur van de directie Contracten Openbare Dienst Spoorvervoer: “Wij volgen meer dan 300 investeringsdossiers – afgebakende projecten en continue werken zoals investeringen voor de instandhouding van het netwerk – op bij de Belgische spoorwegen. Wij krijgen van Infrabel en NMBS driemaandelijks een rapportering over het verloop van deze projecten en de mogelijke obstakels. Door frequent tussentijds overleg met de projectleiders en door het uitvoeren van werfbezoeken krijgen we een goed beeld van de situatie.” 

Hieronder enkele projecten uit het SMIP met toelichting over hetgeen gerealiseerd werd in 2019 

  • De elektrificatie van spoorlijnen 19 tussen Mol en Hamont

De elektrificatie van het bestaande spoor op de spoorlijn 19 krijgt absolute voorrang, aangezien er een Europees subsidiedossier lopende is (deadline indienststelling eind 2020). De werken zijn volop in uitvoering. In het najaar 2019 is de aannemer gestart met het plaatsen van de bovenleidingpalen en de bovenleidingconstructies.  

  • Spoorlijn 50A Brussel – Oostende: aanleg van een 3e en 4e spoor tussen Gent en Brugge 

De werken betreffende het 3e en 4e spoor Aalter – Beernem en het 3e en 4e spoor tussen Landegem en Aalter zijn volop in uitvoering.  

  • De modernisering van de as Brussel – Luxemburg: investeringen in de stations (o.a. te Aarlen)  

De contracten voor de spoorwerken en de perrons van het station van Aarlen zijn in 2019 gestart. 

  • Grensoverschrijdend goederenvervoer via de internationale hub Athus – Mont-Saint-Martin en het terug in dienst stellen van spoorlijn 97 tussen Quiévrain en de Frans-Belgische grens  

Het gemeenschappelijk contract Infrabel/Idelux Génie Civil & Voies werd op 2 januari 2019 gegund. Het lot ” Burgerlijke bouwkunde” werd op 20 februari 2019 door Idelux genotifieerd. De werken zijn gestart op 25 maart 2019. Ondertussen is lot 2 “Sporen” genotifieerd. Het bovenleidingcontract werd op 22 februari 2019 door Infrabel gegund. De werken begonnen in juni 2019.  

  • De inrichting van het station te Fleurus als multimodaal knooppunt met link naar de luchthaven van Charleroi   

De NMBS heeft in de zomer van 2019 een vergunningsaanvraag ingediend voor de voetgangersbrug, het passagiersgebouw en de parking voor de treinreizigers. Infrabel heeft zijn studies van perrons en spoorwerken aangepast om rekening te houden met deze nieuwe bepalingen. De spoorwerken en perronwerken zijn in november 2019 van start gegaan en zullen naar verwachting in augustus 2020 worden afgerond. De bouw van de voetgangersbrug, het passagiersgebouw en de parkings zal worden uitgevoerd op basis van een NMBS-studie die hierop volgt.  

Back to top button