Wegvervoer

2019 – Controlediensten en transportsector werken samen aan nieuwe versie van boetecatalogus

De boetecatalogus bevat een overzicht van de inbreuken en de daarbij horende boetes voor het vervoer over de weg. Zowel de controlediensten als de beroepsfederaties waren al geruime tijd vragende partij voor een herziening van deze boetecatalogus. In 2019 brachten de experten van het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid de verschillende partijen samen om een nieuwe catalogus uit te werken. Deze nieuwe boetecatalogus trad in werking op 6 juli 2019.  

Boetecatalogus 

De boetecatalogus is een duidelijk overzicht van de inbreuken tegen de regelgeving over vervoer van goederen en personen over de weg en de daarbij horende boetes. De boetes stijgen gradueel volgens de ernst van de overtreding en de impact op de verkeersveiligheid, de sociale situatie van de chauffeur en de impact op het milieu.  

De belangrijkste overtredingen zijn bijvoorbeeld fraude met de tachograaf, inbreuken op de rij- en rusttijden, het ontbreken van de vrachtbrief, …  

Controlediensten én transportsector werden betrokken 

Jaarlijks voeren de wegcontroleurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer om en bij de 21 000 controles op vrachtwagens uit. Deze wegcontroles zijn natuurlijk belangrijk voor de verkeersveiligheid, maar ze zorgen vooral voor een eerlijke concurrentie in de transportsector. Bedrijven die een loopje nemen met deze regels, krijgen zware boetes. Naast onze eigen wegcontroleurs, voeren ook politie en douane controles uit.  

Daarnaast was ook de transportsector vragende partij voor aanpassingen. De beroepsfederaties Transport en Logistiek Vlaanderen, FEBETRA, UPTR en FBAA werden rond de tafel uitgenodigd.  

Dominique Steyvers, expert reglementering wegvervoer: “Vanuit de controle-instanties klonk vooral de vraag om fraude met de tachograaf harder aan te pakkenLangs hun kant vroegen de beroepsfederaties voornamelijk aanpassingen aan de boetes voor administratieve inbreuken met de vrachtbrief. Na verschillende besprekingsrondes werd een finale compromistekst uitgewerkt waar achter alle partijen zich konden scharen. Het nieuwe Koninklijke Besluit* werd op 26 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en werd op 6 juli 2019 van kracht.” 

De belangrijkste vernieuwingen 

De besprekingen hebben geleid tot drie wijzigingen.  

 • Een aanzienlijke verhoging van de boetes voor de tachograaf
  Zo werd de onmiddellijke inning voor het niet-gebruik of de niet-installatie van de tachograaf verhoogd van 1 320 euro naar 2 640 euro en de onmiddellijke inning voor fraude met de tachograaf van 2 640 euro naar 5 280 euro. Ook de andere inbreuken met de tachograaf werden verhoogd.  
 • Een verhoging van de boeteplafonds 
  Het totaal bedrag van een onmiddellijke inning is geplafonneerd. Gezien de aanzienlijke stijging van de boetes voor de tachograaf, werd ook dit plafond opgetrokken tot 5 000 euro. Wanneer er fraude wordt vastgesteld, bedraagt dit plafond 10 000 euro.  
   
 • Een aanpassing van het boetebedrag bij ontbreken of onvolledigheid van de vrachtbrief 
  Het ‘vergeten’ van de vrachtbrief werd in de vorige versie van het KB zwaar beboet omdat het een aantal onwettigheden kan camoufleren (bijvoorbeeld onwettige cabotage). Maar dit had een negatief neveneffect voor binnenlandse transportondernemingen die zwaar werden beboet voor een administratieve vergetelheid.  
   

Ondertussen zijn er andere mogelijkheden om cabotage (het vervoeren van goederen in een land door een bedrijf uit een ander land) en sociale dumping op te sporen. Toch blijft de vrachtbrief een belangrijk controle-instrument. Daarom werd er een verfijning uitwerkt waarbij rekening gehouden werd met het volledig ontbreken van de vrachtbrief of met het ontbreken van bepaalde informatie óp de vrachtbrief. 

*het KB van 16 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg  

Back to top button