Duurzame Mobiliteit

2019 – Onze experten in Duurzame Mobiliteit zijn betrokken bij de voorbereiding van het Belgische Nationale Energie- en Klimaatplan

Om te voldoen aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 moet België een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan opstellen voor de periode 20212030. België heeft zijn definitieve versie in december 2019 aan de Europese Commissie voorgelegd. De FOD Mobiliteit en Vervoer nam deel aan de uitwerking van dit plan door concrete maatregelen inzake vervoer voor te stellen. 

De FOD Mobiliteit en Vervoer nam gedurende meerdere maanden actief deel aan de voorbereiding van dit Plan, in samenwerking met de andere federale en gewestelijke overheden. 

Momenteel is het de vervoerssector die in België voor de meeste broeikasgassen zorgt. Het is ook een van de weinige activiteitensectoren waarvan de uitstoot de laatste jaren is toegenomen. In 2017 was het wegvervoer in zijn eentje goed voor 97,4% van de totale uitstoot van de vervoerssector. 

De modal shift naar het spoor ondersteunen 

Door zijn laag energieverbruik per reizigerskilometer wordt de trein gezien als een duurzame vervoerswijze die de komende jaren een belangrijke rol zal spelen bij de ontwikkeling van een meer duurzame mobiliteit. 

Laurent Demilie, mobiliteitsexpert bij het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid: Het Belgische geïntegreerde Nationale Energie- en Klimaatplan bepaalt onder meer dat er de komende jaren een ambitieus beleid zou worden gevoerd ter ondersteuning van een modal shift naar het spoor en dit voor zowel het reizigers- als goederenvervoer. Om dit te verwezenlijken, plant men de voltooiing van het Gewestelijk ExpresNet in en rond Brussel tegen 2031. 

Bevorderen van de zachte vervoerswijzen 

Het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) legt ook de ambitieuze doelstelling vast om tegen 2030 een modaal aandeel van 20% te halen voor het gebruik van de zachte vervoerswijzen bij woon-werkverplaatsingen. Deze zachte vervoerswijzen zijn: te voet, met de fiets, met elektrisch aangedreven vervoermiddelen met een maximumsnelheid tot 25km/uur en met speedpedelecs. 

Tot slot staat er ook nog een verstrenging van de uitstootnormen in de zeevaartsector in de steigers. 

Back to top button