Verkeersveiligheid

2018 – Strengere boetes voor wie zijn voertuig niet correct inschrijft

Voor meer verkeersveiligheid worden, sinds oktober 2018, een aantal overtredingen met de inschrijving van voertuigen van de 1ste naar de 2de graad ingeschaald. Deze overtredingen waardoor iemand aan een vervolging kan ontsnappen, bijvoorbeeld door een onleesbare nummerplaat, worden dus strenger bestraft. Het Koninklijk Besluit werd opgemaakt door medewerkers van de FOD Mobiliteit en Vervoer in samenwerking met de Politie en het College van Procureurs-Generaal. 

Zwaardere sancties voor meer verkeersveiligheid 

Sommige hardleerse verkeersovertreders proberen de wetgeving inzake de inschrijving van voertuigen te omzeilen om niet opgespoord te worden. Zij schrijven hun voertuig niet in, rijden rond met een gestolen, valse of vervalste  nummerplaat, of maken hun plaat bewust onleesbaar. Hierdoor wordt de identificatie van het voertuig en de eigenaar door de politie bemoeilijkt. In 2016 en 2017 ging het telkens om ca. 35.000 overtredingen.  

Deze overtredingen behoorden voordien in de eerste graad. Dit betekende een onmiddellijke inning van € 58 of een geldboete van € 80 tot € 2.000 voor de rechtbank. De overtredingen verhuisden naar de tweede graad. Dit betekent een zwaardere sanctie, met een onmiddellijke inning van € 116, of € 160 tot € 2.000 geldboete en/of een verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar. 

Samenwerking met Politie en Justitie 

In 2013 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat dergelijke overtredingen van de eerste naar de tweede graad bracht. In 2014 startte de FOD Mobiliteit en Vervoer met het opmaken van het uitvoeringsbesluit dat de concrete overtredingen bepaalt. Aangezien het over tamelijk zware overtredingen gaat, werd gezocht naar wegen om deze overtreders meteen voor de rechter te laten verschijnen in plaats van ze een onmiddellijke inning op te leggen.  

Een nauwe samenwerking met de Politie en het College van Procureurs-Generaal zorgde voor een goede implementatie van deze nieuwe wetgeving. Het College van Procureurs-Generaal zal bij omzendbrief voorstellen om een onmiddellijke inning voor sommige van deze overtredingen uit te sluiten zodat deze overtreders zeker voor de rechter moeten verschijnen. 

Het KB werd op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad en trad op 1 oktober 2018 in werking.   

Back to top button