Uncategorized

2018 – Voorwoord

Het jaarverslag 2018 toont de realisatie van enkele grote projecten uit de eerste bestuursovereenkomst van onze FOD. Deze opmerkelijke projecten in gevarieerde en passionerende domeinen zetten het engagement en het professionalisme van de mannen en vrouwen die werken aan de doeltreffendheid van onze FOD in de schijnwerpers.  

De uitdagingen rond duurzaamheid en klimaat in de transportsector zijn immens. Samen met zijn partners zet de FOD Mobiliteit en Vervoer zich zo in om de toekomst voor te bereiden op de overgang naar een propere, competitieve en geconnecteerde multimodale mobiliteit rekening houdend met de vele mogelijks marktverstorende uitdagingen en opportuniteiten. 

Mobiliteit heeft een grensoverschrijdend karakter. Via vervoer over de weg, over het water, via het spoor of in de lucht zijn we in een mum van tijd over onze Belgische grenzen. Het is de bedoeling om een goedwerkende eengemaakte vervoersmarkt te realiseren met betaalbaar, toegankelijk en betrouwbaar vervoer, dat tegelijkertijd ook duurzaam, innovatief, competitief en veilig is in een sterk veranderende wereld. 

Een groot deel van de regelgeving en het beleid wordt gestuurd vanuit Europese en supranationale instellingen zoals IMO, ICAO, OTIF en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Aan de FOD worden de middelen verschaft om op een hoog niveau actief aan de werking van deze internationale organisaties te kunnen bijdragen om zodoende de uitstraling en de positie van België te bevorderen alsook om het gelijke speelveld en de competitiviteit van de Belgische ondernemingen te kunnen bewaken en verdedigen.  

Ook tussen lidstaten worden samenwerkingsverbanden gezocht, zoals bijvoorbeeld in de Benelux-Unie, voorloper en een belangrijke broedplaats van vooruitstrevende samenwerking tussen lidstaten.  

Om te kunnen wegen op het internationale of Europese besluitvormingsproces en daar de visie van de bevoegde minister en de FOD te verdedigen zal het essentieel zijn om gebruik te maken van de expertise van het personeel van de FOD waaronder de vertegenwoordigers bij de Permanente vertegenwoordiging van de EU en deze van bij de start bij dit proces te betrekken. 

De context waarbinnen onze FOD evolueert is complex. Langs de ene kant zijn de beleidsnormen geïnternationaliseerd en langs de andere kant zijn de bevoegdheden inzake mobiliteit in België versnipperd. 

Net omdat mobiliteit een sterk gefragmenteerde bevoegdheidsstructuur kent, is duidelijkheid en respect voor ieders bevoegdheid belangrijk.  

Ook in de toekomst blijven we streven naar overleg met burgers en professionelen uit de sector. Onze klantgerichtheid en onze kwaliteitsvolle partnerschappen vormen de leidraad van onze toekomstige acties. 

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe versie van het jaarverslag van de FOD Mobiliteit en Vervoer toegespitst op hogere doeltreffendheid op vlak van innovatie, digitalisatie, veiligheid, duurzame ontwikkeling en samenwerking. 

Emmanuelle Vandamme 

Voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer 

Back to top button